تجربه های ما

طراحان زی نو با هدف یافتن یا ساختن راهی نو برای تغییر و تحول، به نیت شناخت صاحبان کسب و کار، شنیدن داستان آنها و درک وضعیت موجود، همراه شرکت ها می شوند تا با خلاقانه ترین راه فاصله بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب را به کمک دیزاین پر کنند.

بازگشت به بالا