این بخش از طرح پیشنهادی شرایط و ضوابط بین کارفرما و هنرنو را مشخص می کند ، کلیه پروژه ها یا خدماتی که هنرنو ممکن است برای تولید یا ارائه پروژه فوق الذکر قرارداد ببندد مشمول شرایط زیر خواهد بود.

پرداخت در سه مرحله انجام می شود:
30٪ بعد از پذیرش طرح پیشنهادی و پس از دریافت برنامه اجرایی پروژه، به عنوان پیش پرداخت
30٪ بعد از تایید اتودهای اولیه و در ابتدای طراحی هویت بصری و تایید کارفرما برای صحت و تناسب محتوا خلق و تدوین شده
40٪ قبل از تحویل هویت بصری و گایدلاین اجرایی

نکته: هزینه اضافی انجام شده در طی هر مرحله به فاکتور بخش بعدی اضافه خواهد شد. هرگونه تجدید نظر در مفهوم، تغییرات گسترده یا تغییر اهداف، تخمین دقیق برآورد هزینه های پروژه را غیرممکن می کند. طرح پیشنهادی و برآورد هزینه ها بر اساس اهداف و اولویت های مشتری در بریف است.

اگر محدوده پروژه تا حدی تغییر کند که مشخصات توصیف شده در برآورد اصلی را به میزان قابل توجهی تغییر دهد، درخواست تجدید نظر به صورت مکتوب ارائه می شود و قبل از ادامه کار باید هزینه اصلاح شده یا اضافی توافق شود. گروه هنرنو این حق را برای خود محفوظ می داند که تا زمان دریافت مانده بدهی های قبلی، از اتمام یا تحویل کار خودداری کند.
هزینه های خدمات ارایه شده در این طرح پیشنهادی شامل خریدهای حرفه ای خارج از تخصص گروه مانند، عکاسی، چاپ ، نوشتن متن تبلیغاتی، خریدفونت اختصاصی، استخدام مدل برای عکاسی، طراحی لباس و حمل و نقل نخواهد بود.
برای پیش برد روند انجام پروژه تعداد جلسات مشخصی در نظر گرفته شده است. جلسات بیش از حد و تماس های مشاوره ای ممکن است به صورت ساعتی هزینه شود. هزینه ها روی هر فاکتور قید می شود.

کسورات مالی
تمامی مبالغ اعلام شده خالص دریافتی هنرنو است. چنانچه کسورات بیمه و مالیات محاسبه شود معادل همان مبالغ به فاکتور اضافه خواهد شد.

حفظ حریم خصوصی
آزانس برندسازی عمارت زی نو متعهد است همه اطلاعات و اسناد دریافتی از کارفرما را به صورت محرمانه و برای 3 سال نزد خود نگه دارد و در این مدت به هیچ عنوان این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص یا شرکت یا موسسه ای قرار ندهد. بعد از این مدت هم می تواند از سیستم ذخیره سازی خود پاک کند.

شرایط تحویل پروژه
همه متن ها و فایل ها و طراحی های انجام شده در هر مرحله با اتمام و تایید کارفرما و تسویه صورتحساب مربوطه در قالب های مختلف قابل استفاده به کارفرما تحویل خواهد شد. بخش نهایی کار در صورتی به تحویل خواهد شد که همه صورتحساب های مربوط به پروژه تسویه شده باشد.

فسخ قرارداد و توقف پروژه
در صورت فسخ قرارداد یا توقف پروژه، گروه هنرنو مالکیت معنوی کلیه متون و آثار تولید شده را برای همیشه در اختیار خواهد داشت. و هزینه های طرح ها و متون آماده شده تا زمان فسخ یا توقف قرارداد را در قالب یک صورتحساب و قبل از تحویل موارد انجام شده از کارفرما دریافت خواهد کرد. در صورت عدم پرداخت های ذکر شده هیچ گونه فایل یا دیتای تولید شده به کارفرما تحویل نخواهد شد.

تایید پذیرش و تکمیل پروژه
سند پذیرش نشان دهنده توافق کارفرما و مشتری بر تکمیل و اتمام همه موارد توافق شده در قرارداد است. این سند تایید می کند همه موارد پروژه مطابق و متناسب با درخواست های کارفرما در RFP توسعه یافته و تحویل شده است. عمارت زی نو این سند را به نشانه رضایت مشتری در پلتفرمهای خود منتشر خواهد کرد.

بازگشت به بالا