بودجه بندی و شرایط پرداخت

این بخش از طرح پیشنهادی مبالغ و شرایط و ضوابط بین کارفرما و آژانس برندسازی عمارت زی نو را مشخص می کند ، کلیه پروژه ها یا خدماتی که عمارت زی نو ممکن است برای تولید یا ارائه پروژه فوق الذکر قرارداد ببندد مشمول شرایط زیر خواهد بود.

پرداخت در سه مرحله انجام می شود:
30٪ بعد از پذیرش طرح پیشنهادی و پس از دریافت برنامه اجرایی پروژه، به عنوان پیش پرداخت
30٪ بعد از تایید اتودهای اولیه و در ابتدای طراحی هویت بصری و تایید کارفرما برای صحت و تناسب محتوا خلق و تدوین شده
40٪ قبل از تحویل هویت بصری و گایدلاین اجرایی

نکته: مبالغ اعلام شده خالص دریافتی می باشد. کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات به این برآورد قیمت اضافه خواهد شد.

نکته: هزینه اضافی انجام شده در طی هر مرحله به فاکتور بخش بعدی اضافه خواهد شد. هرگونه تجدید نظر در مفهوم، تغییرات گسترده یا تغییر اهداف، تخمین دقیق برآورد هزینه های پروژه را غیرممکن می کند. طرح پیشنهادی و برآورد هزینه ها بر اساس اهداف و اولویت های مشتری در بریف است.

اگر محدوده پروژه تا حدی تغییر کند که مشخصات توصیف شده در برآورد اصلی را به میزان قابل توجهی تغییر دهد، درخواست تجدید نظر به صورت مکتوب ارائه می شود و قبل از ادامه کار باید هزینه اصلاح شده یا اضافی توافق شود. گروه هنرنو این حق را برای خود محفوظ می داند که تا زمان دریافت مانده بدهی های قبلی، از اتمام یا تحویل کار خودداری کند.
هزینه های خدمات ارایه شده در این طرح پیشنهادی شامل خریدهای حرفه ای خارج از تخصص گروه مانند، عکاسی، چاپ ، نوشتن متن تبلیغاتی، خریدفونت اختصاصی، استخدام مدل برای عکاسی، طراحی لباس و حمل و نقل نخواهد بود.
برای پیش برد روند انجام پروژه تعداد جلسات مشخصی در نظر گرفته شده است. جلسات بیش از حد و تماس های مشاوره ای ممکن است به صورت ساعتی هزینه شود. هزینه ها روی هر فاکتور قید می شود.

بازطراحی لوگو و لوگوتایپ

طراحی هویت بصری پایه (بسته آفرینش)

20/000/000 تومان

بازطراحی لوگو و لوگوتایپ

انتخاب رنگ و بافت و تعیین پالت رنگ سازمانی

طراحی اقلام و اوراق سازمانی مالی اداری

تعداد جلسات: 2 جلسه حضوری یا آنلاین

قابل تحویل: 8 مورد آیتم طراحی شده در قالب پاورپوینت ارائه و در قالب سندی مکتوب تحویل می شود

طراحی هویت تصویری سازمانی

طراحی هویت تصویری پایه برندسازی (بسته پیرایش)

60/000/000 تومان

لوگو و لوگوتایپ

کانسپت دیزاین هویت بصری

انتخاب رنگ و بافت و تعیین پالت رنگ سازمانی

طراحی اقلام و اوراق سازمانی مالی اداری

طراحی ساک خرید و لوح فشرده و اقلام تبلیغاتی

گایدلاین و کتابچه راهنمای هویت بصری

طراحی یونیفرم بروشور و کاتالوگ معرفی شرکت (پایه)

تعداد جلسات: 4 جلسه حضوری یا آنلاین

قابل تحویل: 16 مورد طراحی شده در قالب پاورپوینت ارائه و در قالب سندی مکتوب تحویل می شود

طراحی هویت بصری برند

هویت بصری مبتنی بر استراتژی برند (بسته والایش)

150/000/000 تومان

لوگو و لوگوتایپ

کانسپت خلق هویت مبتنی بر استراتژی

انتخاب رنگ و بافت مبتنی بر شخصیت و هویت برند

طراحی اقلام و اوراق سازمانی مالی اداری

یونیفرم گزارشات درون سازمانی و ارائه های برون سازمانی

طراحی یونیفرم کاتالوگ و بروشور معرفی برند

گایدلاین حضور در فضای تبلیغاتی و فضای مجازی

پرچم، ساک خرید، فولدر و زونکن و اقلام تبلیغاتی

آیکون، پیکتوگرام، و علائم راهنمای محیطی

کتابچه راهنمای هویت بصری

تعداد جلسات: 5 جلسه حضوری یا آنلاین

قابل تحویل: 35 آیتم هویت بصری طراحی شده در قالب پاورپوینت ارائه و در قالب سندی مکتوب تحویل می شود

بازگشت به بالا