زمان بندی اجرای پروژه

با توجه به اینکه توافقی برای شروع پروژه صورت نگرفته است، زمان های اعلام شده با فرض بر پیشرفت امور در روال معمول در نظر گرفته شده است.

1401/04/20
تهیه بریف و دریافت دیتای مورد نیاز برای طراحی هویت بصری

در گام ابتدایی برای شروع کار و یافتن مسیر درست جزییات نیاز کارفرما طی جلسه ای با حضور مدیران محرتم شرکت پارس بهین نفت قشم تدوین و تفاهم خواهد شد.

1401/04/25
شروع طراحی اتود های اولیه هویت بصری

طراحی های اولیه که ماحصل و خروجی بریف و دیتاهای موجود در جلسه قبل بود به صورت موردی ارائه و از بین موارد بخش هایی برای توسعه و ادامه کار انتخاب خواهند شد

1401/05/10
طراحی های اولیه از هویت سازمانی

براساس طرح هایی که قبلا تایید شده بودند، هویت سازمانی طراحی و ارائه می شود. اصلاحات احتمالی و تغییرات دریافت و برای اعمال نظرات کارفرما یه هفته زمان درخوست می شود.

1401/05/30
ارائه هویت سازمانی و توسعه هویت در نقاط تماس مخاطب

در ای بخش هویت طراحی شده برای تایید ارائه خواهد شد و نقاط تماسی که موردنیاز شرکت هستند برای توسعه هویت بصری مشخص خواهند شد.

1401/06/30
ارائه هویت بصری برند

بعد از اتمام طراحی های مورد نظر همه موارد در قالب یک پاورپوینت ارائه خواهد شد و فایلها در یک لوح فشرده تقدیم شرکت خواهد شد.

1401/07/30
ارائه گایدلاین و راهنمای هویت بصری برند

همه موارد موردتوافق به عنوان راهنمایی برای گسترش و توسعه برند در قالب کتابچه ای فیزیکی و فایل قابل استفاده بر روی همه گجت ها ارائه خواهد شد.

بازگشت به بالا