مدیر اجرایی در گروه هنرنو

(حوزه نقت و گاز) طراح و مدیر توسعه برند شیمی، طراح هویت بصری گسترش انرژی پاسارگاد، بازطراحی هویت بصری حفاری مپنا، طراح هویت بصری هلدینگ اِرو اِسپیس کشور عمان، طراح و مشاور شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران، و …(حوزه صنعت چوب و ام دی اف) طراح

  • هویت بصری برند های آسا،
  • باتیس، کینگ برد، آراد،
  • کیش چوب، نوین شرق، و …(
  • حوزه فرهنگ) طراح و مدیر هنری
  • انتشارات میردشتی، مدیر هنری نشر هنرنو،
  • طراحی و صفحه آرایی بیش از 30 عنوان کتاب از ناشرین هنری، و …طراح شرکت گویا تندیس، طراح پست بانک ایران و …
25/10/1400
طراحی هویت بصری

ر بصری متناسب با هویت برند است. در نهایت بعد از تایید همه طراحی ها، اتودها و ماکت ها، تمامی دیتای تولید شده در قالب کتابچه ای چیدمان می شود و در اختیار کارفرما قرار می گیرد. تعهد به پیروی از همه چارچوب ها و قوانین مشخص شده تضمین کننده موفقیت پروژه خواهد بود.

25/10/1400
طراحی هویت بصری

ر بصری متناسب با هویت برند است. در نهایت بعد از تایید همه طراحی ها، اتودها و ماکت ها، تمامی دیتای تولید شده در قالب کتابچه ای چیدمان می شود و در اختیار کارفرما قرار می گیرد. تعهد به پیروی از همه چارچوب ها و قوانین مشخص شده تضمین کننده موفقیت پروژه خواهد بود.

25/10/1400
طراحی هویت بصری

ر بصری متناسب با هویت برند است. در نهایت بعد از تایید همه طراحی ها، اتودها و ماکت ها، تمامی دیتای تولید شده در قالب کتابچه ای چیدمان می شود و در اختیار کارفرما قرار می گیرد. تعهد به پیروی از همه چارچوب ها و قوانین مشخص شده تضمین کننده موفقیت پروژه خواهد بود.

25/10/1400
طراحی هویت بصری

ر بصری متناسب با هویت برند است. در نهایت بعد از تایید همه طراحی ها، اتودها و ماکت ها، تمامی دیتای تولید شده در قالب کتابچه ای چیدمان می شود و در اختیار کارفرما قرار می گیرد. تعهد به پیروی از همه چارچوب ها و قوانین مشخص شده تضمین کننده موفقیت پروژه خواهد بود.

25/10/1400
طراحی هویت بصری

ر بصری متناسب با هویت برند است. در نهایت بعد از تایید همه طراحی ها، اتودها و ماکت ها، تمامی دیتای تولید شده در قالب کتابچه ای چیدمان می شود و در اختیار کارفرما قرار می گیرد. تعهد به پیروی از همه چارچوب ها و قوانین مشخص شده تضمین کننده موفقیت پروژه خواهد بود.

25/10/1400
طراحی هویت بصری

ر بصری متناسب با هویت برند است. در نهایت بعد از تایید همه طراحی ها، اتودها و ماکت ها، تمامی دیتای تولید شده در قالب کتابچه ای چیدمان می شود و در اختیار کارفرما قرار می گیرد. تعهد به پیروی از همه چارچوب ها و قوانین مشخص شده تضمین کننده موفقیت پروژه خواهد بود.

بازگشت به بالا